สมาคมสินเชื่อทะเบียนรถฯ จัดทำ VDO สร้างความรู้ก่อนกู้เงินให้ประชาชน ป้องกันการตกเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบ

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล นายก สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจซบเซา อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจทำให้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาหรือฟื้นฟูกิจการของตนเอง ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการเงินกับประชาชน จึงได้จัดทำสื่อ VDO  ชุด 3 ข้อต้องรู้ ก่อนกู้เงิน โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้ 1.ความแตกต่างของการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกและแบบคงที่ 2.สิทธิในการได้รับเอกสารคู่สัญญาและหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง  และ 3.การเลือกรับบริการจากบริษัทสินเชื่อทะเบียนรถในระบบที่มีใบอนุญาตถูกต้อง ซึ่งการจัดทำ VDO ชุดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจก่อนการกู้เงิน และเพื่อลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทย ผ่านการนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย สำหรับผู้สนใจรับชม VDO ได้ที่ช่องทาง YouTube สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ VTLA ติดตามรายละเอียดสมาคมฯ หรือสมัครสมาชิกได้ที่เว็บไซต์ www.vtla.or.th หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 065-919-0644

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ จัดตั้งขึ้นในปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวน 12 ราย มีสาขารวมกันทั่วประเทศมากกว่า 10,000 สาขา มีฐานลูกค้ารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ล้านราย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เป็นทางเลือกและที่พึ่งให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่มีมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และยังเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบอีกด้วย

you might like

Scroll to Top